Christi Idavoy - Polestar Pilates Senior Educator, Ambassador, and Examiner

Christi Idavoy – Polestar Pilates Senior Educator, Ambassador, and Examiner